• Sylabusy zajęć w-f

 • Regulamin zajęć w-f

  REGULAMIN ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

  OBOWIĄZUJĄCY STUDENTÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  (aktualizacja w dniu 18.10.2021)

  1. Organizatorem zajęć obowiązkowych wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Szczecińskim jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu i tylko udział w w/w zajęciach może być traktowany jako zaliczenie przedmiotu.

  2. Wychowanie fizyczne realizowane jest w wymiarze 60 godzin (2 semestry po 30h).

  3. Studenci, którzy objęci są obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego zapisują się na wybrane przez siebie zajęcia, zgodnie z wydziałowym planem zajęć w pierwszym tygodniu roku akademickiego. Pełna informacja jest dostępna na stronie internetowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Szczecińskiego.

  4. Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego odbywają się u prowadzącego wg kolejności zgłoszeń oraz do wyczerpania limitu miejsc. Niedokonanie przez studenta zapisu na zajęcia w pierwszych dwóch tygodniach semestru skutkuje utratą możliwości realizacji niniejszego przedmiotu.

  5. Studenci wybierają jeden rodzaj zajęć z dyscyplin proponowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Wybór obowiązuje na cały rok akademicki. W wyjątkowych przypadkach dozwolona jest zmiana grupy za zgodą prowadzących zajęcia.

  6. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest udział we wszystkich zajęciach. Nieusprawiedliwione nieobecności student zobowiązany jest odrobić w terminie dwóch tygodni od daty opuszczenia zajęć. Odrabianie zajęć odbywa się w grupach ćwiczeniowych wyznaczonych przez SWFiS. Dopuszczalne jest odrobienie jednych zajęć dziennie poza terminem swoich zajęć. Nieobecności udokumentowane zwolnieniem lekarskim lub zaświadczeniem z dziekanatu nie podlegają odrobieniu. Zwolnienia powyżej 30 dni muszą być potwierdzone przez Komisję Lekarską przy SPZOZ Szkół Wyższych.

  7. Zgodę na przepisanie oceny lub zaliczenia uzyskanych z przedmiotu wychowanie fizyczne na innych kierunkach Uniwersytetu Szczecińskiego wydaje dziekan na podstawie pisemnego wniosku studenta. Niezależnie od tego, student musi zapisać się na jedną z form zajęć sportowych i udokumentować prowadzącemu zgodę dziekana.

  8. Ze względu na brak możliwości weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia podczas realizacji przedmiotu na innej uczelni niż US, nie przepisujemy zaliczeń i ocen z wychowania fizycznego.

  9. Student, który ma co najmniej 4 nieusprawiedliwione zajęcia w semestrze, traci możliwość zaliczenia przedmiotu. Po uzyskaniu zgody dziekana student może przenieść uczestnictwo w zajęciach na inny semestr.

  10. Studenci posiadający całkowite zwolnienie lekarskie z zajęć sportowych, osoby z dysfunkcjami (wady postawy, wady wzroku, przewlekłe kontuzje itp.) powinny zgłosić się do Komisji Lekarskiej przy SPZOZ Szkół Wyższych, aby wybrać odpowiedni rodzaj zajęć dla swojego stanu zdrowia (np. gimnastykę korekcyjną lub pływanie rehabilitacyjne). Osoby czasowo niezdolne do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego z powodów zdrowotnych, mogą ubiegać się o przeniesienie przedmiotu na kolejny semestr lub rok akademicki w związku z decyzją lekarza albo uczestniczyć w zajęciach teoretycznych stacjonarnych (lub zdalnych) organizowanych przez SWFiS Uniwersytetu Szczecińskiego.

  11. Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie z Komisji Lekarskiej przy SPZOZ Szkół Wyższych na specjalistyczne zajęcia ruchowe, zapisują się do grup w-f dla studentów o ograniczonej sprawności fizycznej.

  12. Zajęcia wychowania fizycznego zaliczane są (bez konieczności uczestnictwa): czynnym zawodnikom sekcji sportowych KU AZS Uniwersytetu Szczecińskiego lub zawodnikom posiadającym co najmniej II klasę sportową, po przedstawieniu zaświadczenia z właściwego Polskiego Związku Sportowego. O zaliczenie w tej formie mogą się ubiegać studenci, którzy dostarczą stosowne zaświadczenie najpóźniej w pierwszych dwóch tygodniach zajęć dydaktycznych po wcześniejszym zapisaniu się do grupy.

  13. Studenci powtarzający rok lub semestr oraz posiadający IOS zobowiązani są w ciągu pierwszych dwóch tygodni zgłosić się do prowadzącego zajęcia w celu ustalenia warunków zaliczenia.

  14. W trakcie odbywania zajęć studenci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu, zasad BHP oraz wykonywania wszelkich poleceń prowadzącego zajęcia.

  15. Wszelkie wypadki, kontuzje i urazy powstałe w trakcie zajęć z wychowania fizycznego muszą być natychmiast zgłoszone prowadzącemu zajęcia.

  16. Zaliczeń dokonują nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia.

  17. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozpatruje kierownik SWFiS Uniwersytetu Szczecińskiego.

  * Regulacje dotyczące zajęć z wychowania fizycznego w formule online zawarte są w osobnym regulaminie.

  OBIEKTY UCZELNIANE:

  sala gimnastyczna ul. Felczaka 3c (WB) – tel. (91) 444-15-94

  sala gimnastyczna ul. Mickiewicza 64 (WNEiZ) – tel. (91) 444-20-44

  sala gimnastyczna ul. Tarczyńskiego (WNoZ) – tel. (91) 444-25-23

  OBIEKTY WYNAJMOWANE:

  Basen Akademii Morskiej ul. Starzyńskiego 9a

  Korty tenisowe al. Wojska Polskiego (obok Toru Kolarskiego)

  Squash Zone Club al. Bohaterów Warszawy 40

 • Komisja lekarska

  KOMISJA LEKARSKA
  z wychowania fizycznego w roku akademickim 2021/22

  Rejestracja osobiście lub telefonicznie

  Przychodnia Studencka SPZOZ Szkół Wyższych

  al. Wojska Polskiego 97

  tel. 091 422 12 87