• Sylabusy zajęć w-f

 • Regulamin zajęć w-f

  REGULAMIN ZAJĘĆ W-F
  OBOWIĄZUJĄCY STUDENTÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  1. Studenci, którzy objęci są obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego zapisują się na wybrane przez siebie zajęcia zgodnie z ofertą zajęć w-f lub sekcji sportowych Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego w pierwszym tygodniu każdego semestru roku akademickiego.

  2. Całkowite zwolnienie z zajęć w-f na semestr lub cały rok akademicki może nastąpić po przedłożeniu prowadzącemu zajęcia w terminie dwóch tygodni zaświadczenia wystawionego przez właściwą Federację Sportu o posiadaniu minimum II klasy sportowej.

  3. Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie z Komisji Lekarskiej na specjalistyczne zajęcia ruchowe, zapisują się w ciągu pierwszych dwóch tygodni semestru do grup w-f dla studentów o ograniczonej sprawności fizycznej.

  4. Zwolnienie powyżej  30 dni musi być potwierdzone przez Komisję Lekarską.

  5. Oceny i zaliczenia uzyskane z przedmiotu wychowanie fizyczne na innych kierunkach Uniwersytetu Szczecińskiego lub innych uczelniach nie są przepisywane. Studenci powtarzający rok lub semestr oraz posiadający indywidualny tok nauczania zobowiązani są w ciągu pierwszych dwóch tygodni zgłosić się do prowadzącego zajęcia w celu ustalenia warunków zaliczenia.

  6. W ciągu jednego dnia możliwe jest uczestniczenie tylko w jednych zajęciach w-f (1,5 godz.)

  7. Dopuszcza się do trzech nieusprawiedliwionych odrobionych nieobecności w semestrze. W przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia więcej niż trzech zajęć student nie otrzymuje zaliczenia semestru. Ponowne zaliczenie można uzyskać powtarzając cały semestr. W ostatnich dwóch tygodniach semestru odrabianie zajęć odbywa się tylko w grupach wyznaczonych przez kierownictwo SWFiS.

  8. Nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach student zobowiązany jest odrobić w terminie dwóch tygodni od daty opuszczenia zajęć. Opuszczone zajęcia usprawiedliwione nie podlegają odrobieniom.

  9. Wpisów zaliczeń do indeksów dokonują nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia.

  10. W trakcie odbywania zajęć studenci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu.

  11. Zaleca się nie zabieranie na zajęcia rzeczy wartościowych. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni i na sali gimnastycznej SWFiS nie ponosi odpowiedzialności.

  12. Sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem, a dotyczące zajęć obowiązkowych z w-f rozstrzygane są przez nauczycieli prowadzących zajęcia oraz kierownictwo SWFiS.

 • Obiekty

  OBIEKTY UCZELNIANE:

  sala gimnastyczna ul. Felczaka 3c (WB) – tel. (91) 444-15-94

  sala gimnastyczna ul. Mickiewicza 64 (WNEiZ) – tel. (91) 444-20-44

  sala gimnastyczna ul. Tarczyńskiego (WNoZ) – tel. (91) 444-25-23

  OBIEKTY WYNAJMOWANE:

  Basen Akademii Morskiej ul. Starzyńskiego 9a

  Korty tenisowe al. Wojska Polskiego (obok Toru Kolarskiego)

  Squash Zone Club al. Bohaterów Warszawy 40

 • Komisja lekarska

  KOMISJA LEKARSKA
  z wychowania fizycznego w roku akademickim 2017/18:

   

  środy od godz. 12:00 (rejestracja od 7:30 -11:30)

   

  Rejestracja osobiście lub telefonicznie

  Przychodnia Studencka SPZOZ Szkół Wyższych

  al. Wojska Polskiego 97

  tel. 091 422 12 87