Krótkie spojrzenie na SWFiS

Studia Wychowania Fizycznego jako jednostki międzywydziałowe do działalności dydaktyczno-wychowawczej zostały powołane decyzją Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1951 roku. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Szczecińskiego powstało z dniem 1 września 1985r. na bazie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, w której funkcjonowało pod taką samą nazwą.

W okresie swojej historii przez dwa lata (1991-1993) znajdowało się  w strukturach Wydziału Nauk Przyrodniczych podlegając pośrednio Instytutowi Kultury Fizycznej. Ten nieudany eksperyment łączenia tych dwóch jednostek zakończył się w 1993 roku Uchwałą Senatu US i Zarządzeniem nr 37/93 J. M. Rektora US, na mocy której Studium WFiS stało się samodzielną jednostką międzywydziałową.

Pierwsza siedziba SWFiS mieściła się w budynku przy ul. Jedności Narodowej 22a w pokoju obecnego sekretariatu Rektora US a w pomieszczeniach piwnicznych (wejście od ulicy Niedziałkowskiego) zlokalizowano magazyn sprzętu sportowego, z którego nieodpłatnie korzystali studenci i pracownicy uczelni. Magazyn po pięciu latach został przeniesiony na ulicę Felczaka 3a, a od roku 1992 do dnia dzisiejszego mieści się przy ulicy Piastów 40 w budynku należącym do Wydziału Filologicznego.
W pierwszym roku działalności SWFiS dysponowało następującymi obiektami własnymi:
– salą gimnastyczną przy Wydziale Nauk Ekonomicznych (ulica Mickiewicza 66). Zajęcia w tej „małej” niepełnowymiarowej salce odbywały się nieprzerwanie do końca roku akademickiego 2006/2007. Prowadzono tam zajęcia z grupami żeńskimi. W tym okresie obiekt został poddany niewielkiej modernizacji. W przyległych do sali pomieszczeniach zlokalizowano „siłownię” (rok 1989), a w roku 2001 po zamontowaniu luster na jednej ze ścian i specjalnemu nagłośnieniu przystosowano salę do prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych.
– salą gimnastyczną przy ulicy Mickiewicza 16 (obok Biblioteki Głównej), w której zajęcia nieprzerwanie odbywają się do dzisiaj. Przez ponad 20 lat w tej sali z bardzo słabym oświetleniem i często przeciekającym dachem realizowano program wychowania fizycznego i zajęcia fakultatywne. Dopiero w roku 2009 wykonano remont dachu i wymianę stolarki okiennej.
– salą gimnastyczną wraz z przyległym boiskiem asfaltowym przy ulicy Wielkopolskiej 15 (Wydział Matematyczno-Fizyczny). Ta sala o wymiarach 10 x 20 m była do dyspozycji SWFiS  kilkanaście godzin tygodniowo w latach 1985-1990, gdyż głównym dysponentem był Instytut Kultury Fizycznej US. Z boiska asfaltowego korzystano do roku 1992, ponieważ zostało ono przekształcone w płatny parking samochodowy.
Ponadto zajęcia dydaktyczne prowadzono w obiektach wynajmowanych:
– sztuczne lodowisko przy ulicy Wojska Polskiego (do roku 1999),
– basen kryty przy ulicy Wąskiej (WDS) do roku 1998,
a w latach następnych wynajmowano również:
– salę gimnastyczną w SP Nr 51 (1987-1991),
– korty tenisowe przy ul. Chopina (1999-2001)
– basen pływacki w SP Nr 51 (1996-2006),
– basen pływacki w SP Nr 6 (1987-1992),
– salę gimnastyczną na terenie Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego przy ulicy Jan Pawła VI (od X 2007 roku).

W roku 1986 nastąpiła zmiana lokalizacji administracji Studium. Przeprowadziliśmy się z ulicy Jedności Narodowej 22a na ulicę Felczaka 3a do budynku po dawnym Technikum Chemicznym, który decyzją władz miejskich został przekazany Uniwersytetowi Szczecińskiemu.

Do dnia dzisiejszego Studium administruje częścią tego budynku, należącego do Wydziału Biologii. Na pierwszym piętrze znajduje się sala gimnastyczna o wymiarach 15 x 25 m z dwiema przestronnymi szatniami (z pełnym węzłem sanitarnym) oraz czterema pomieszczeniami, w których mieści się: sekretariat, pokój kierownictwa, pokój nauczycielski i siedziba Klubu Uczelnianego AZS US. W okresie 20 lat wymieniono parkiet i oświetlenie oraz wykonano gruntowny remont i modernizację łazienek z szatniami. Na początku lat dziewięćdziesiątych na balkonie nad salą gimnastyczną urządzono siłownię dla potrzeb grup dydaktycznych, członków sekcji KU AZS US oraz pracowników. W roku 2004 zainstalowano nowoczesną wielofunkcyjną tablicę elektroniczną. Aktualnie trwa gruntowny remont dachu nad halą, a w okresie lipiec-wrzesień 2009 roku nastąpi całkowita wymiana stolarki okiennej we wszystkich pomieszczeniach należących do  SWFiS. W sierpniu 2002 roku Uniwersytet przyjął w swoje zasoby kompleks hotelowo-restauracyjny przy ul. Malczewskiego 10/12, w którym wcześniej mieścił się tzw. „Dom Marynarza”. Nasza skromna i niewystarczająca baza sportowa została powiększona o nowy obiekt  w postaci małej sali sportowej przyległej do części hotelowej. To niewielkie pomieszczenie nie nadające się do gier zespołowych zostało zaadaptowane po roku czasu do potrzeb związanych z prowadzeniem ćwiczeń muzyczno-ruchowych, zajęć korekcyjnych oraz sportów walki. W tym celu na zniszczonym parkiecie ułożono na stałe specjalistyczną matę, a na całej długości jednej ze ścian bocznych umieszczono lustra o wysokości 2,2 m oraz zainstalowano mechaniczny system wentylacyjny. Niezbędny jest jeszcze remont pomieszczeń sanitarnych i szatni przy sali oraz wymiana stolarki.

Pierwsze lata działalności obfitowały w zakupy niezbędnego sprzętu sportowego. Władze uczelniane nie kwestionowały zasadności zakupów i szczególnie w latach 1985-1990 magazyn sportowy był bardzo dobrze wyposażony, jak na możliwości nabycia akcesoriów sportowych, niezbędnych do procesu dydaktycznego. Pracownicy SWFiS bardzo często korzystali z prywatnych koneksji i angażowali się osobiście w zakup sprzętu wyjeżdżając w delegacje w różne rejony kraju do bezpośrednich producentów sprzętu sportowego. W ten sposób zakupiono m.in. 40 par nart zjazdowych bezpośrednio z fabryki w Szaflarach, a z Bielsko Białej sprowadzono 6 stołów do tenisa stołowego oraz kilkadziesiąt par wrotek i łyżew.

Tak oto przedstawia się stan obiektów sportowych administrowanych przez Studium. Mimo stałego rozwoju nie ulega wątpliwości, że jest on niewystarczający z uwagi na gabaryty i wysoki stopień zużycia. Dzięki przychylności Władz Uczelni obecnej kadencji już w najbliższej przyszłości sytuacja ulegnie zdecydowanej poprawie dzięki wpisaniu do planu rozwoju US budowy własnej wielofunkcyjnej hali sportowej oraz krytej pływalni. Z dniem powstania SWFiS na kierownika jednostki powołano dr Władysława Stępnika. Został on upoważniony przez ówczesnego Rektora US do powiększenia obsady kadrowej, dostosowując podległą mu jednostkę do nowych realiów. Dobór nowo zatrudnionych nauczycieli odbywał się pod kątem posiadanych przez nich specjalizacji trenerskich i instruktorskich oraz wcześniejszych osiągnięć w pracy zawodowej.
Kadrę dydaktyczną na początku roku akademickiego 1985/1986 tworzyło 16 osób:
– dr Władysław Stępnik – kierownik; instruktor tenisa stołowego i narciarstwa zjazdowego. Funkcję kierownika piastował do czasu przejścia na emeryturę w roku 1999 (z przerwą w latach 1989-1991);
– mgr Jan Walęcki- zastępca kierownika; trener wioślarzy US. W roku 1988 przeszedł do pracy w SWFiS Pomorskiej Akademii Medycznej, gdzie objął funkcję kierownika;
– dr Ludwika Goworowicz-Wowk, instruktor gimnastyki. Przeszła na emeryturę 30 września 1993 roku;
– dr Tadeusz Chojnacki – trener piłki siatkowej I klasy. Prowadził kadrę Polski Siatkarek i pierwszoligowe zespoły Chemika Police (kobiety) i Morza Szczecin (mężczyźni) zdobywając medale mistrzostw Polski. Przeszedł na emeryturę w styczniu 2007 roku;
– mgr Hanna Apenheimer, przeszła na emeryturę w 1986 roku;
– mgr Bogusław Baniak – trener piłki nożnej, odszedł z uczelni w 1992 roku.
– mgr Janusz Blank – trener piłki nożnej, instruktor tenisa ziemnego. Od września 1999 roku sprawuje funkcję kierownika;
– mgr Dorota Borowska-Dzilne – instruktor tańca; w roku 1987 zrezygnowała z pracy w SWFiS;
– mgr Janina Humiczewska – instruktor LA, instruktor aerobiku, pracuje do dzisiaj;
– mgr Jerzy Karaśkiewicz – trener pływania, instruktor narciarstwa i żeglarstwa, pracuje do dzisiaj;
– mgr Krystyna Łukomska – trener koszykówki, pracuje do dzisiaj;
– mgr Krzysztof Łukomski – trener koszykówki, instruktor narciarstwa, niezwykle zasłużony popularyzator koszykówki  w środowisku szczecińskim; zmarł w czerwcu 1992 roku;
– mgr Jacek Marzyński – trener piłki ręcznej, instruktor narciarstwa, pracuje do dzisiaj;
– mgr Bożenna Szaradowska – trener II klasy piłki siatkowej, instruktor kometki, pracuje do dzisiaj;
– mgr Ludwika Wysocka – trener LA, przeszła na emeryturę w styczniu 2009 roku;
– mgr Antoni Wysocki – trener LA, instruktor narciarstwa, pracuje do dzisiaj;
W następnych latach kadrę Studium tworzyli:
– mgr Elżbieta Baniak – instruktor aerobiku od 1.10.1988r., pracuje do dzisiaj;
– mgr Ryszard Grabarek – instruktor narciarstwa pracował w latach 1987-1993;
– mgr Anna Iwińska – trener LA, pracowała w okresie 15.09.1988 -16.10.1989;
– mgr Cezary Janiszyn – instruktor wioślarstwa, piłki siatkowej, pływania oraz koszykówki, od 1992 roku pełni funkcję zastępcy kierownika, wiceprezes KU AZS US, zatrudniony od 01.10 1988 roku pracuje do dzisiaj;
– mgr Magdalena Jędrzejczyk – instruktor piłki siatkowej, pracowała w okresie 01.10.1989 -03.09.1996;
– mgr Robert Kowalski – instruktor LA, pracował w okresie 15.10.1988 -30.09.1992;
– mgr Jadwiga Kurowska – instruktor piłki siatkowej, pracowała w okresie 01.10.1987-01.10.2004;
– mgr Waldemar Kuczewski – trener I klasy piłki siatkowej, zatrudniony w latach  1986 – 1988 oraz  1996 – 1997;
– mgr Tomasz Literski – instruktor LA, pracował od 01.101994. Jego pracę w SWFiS przerwała tragiczna śmierć w grudniu 2007roku;
– mg Krzysztof Malak – instruktor LA, pracował w okresie 01.10.1988-21.02.1991;
– mgr Rafał Marzyński – instruktor piłki koszykowej od 01.10.1996 roku , pracuje do dzisiaj;
– mgr Marek Mejsyk – pracownik w okresie 01.10.1986-30.09.1988;
– mgr Jan Miazek – instruktor koszykówki od 01.10.1986 (pełnił funkcję kierownika w latach 1989-1991), jego pracę w  Studium przerwała nagła śmierć 15 marca 2002r;
– mgr Maria Miazek – specjalistka rehabilitacji i ćwiczeń korekcyjnych, pracowała od X 1989 do przejścia na emeryturę 20.08.2005 roku;
– mgr Leszek Piasecki – trener I klasy piłki siatkowej zatrudniony od 01.10.1986 do 30.10.1988r;
– mgr Waldemar Ostatek – instruktor koszykówki zatrudniony w okresie 01.10.1990-30.09.1995;
– mgr Jerzy Taczała – trener I klasy piłki siatkowej, pracuje od 01.10.1989 do dzisiaj.
Kadrę dydaktyczną Studium uzupełniają dwie osoby zatrudnione na umowę-zlecenie:
– mgr Katarzyna Walkowiak – międzynarodowy instruktor nordic-walking oraz Gimstick, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness w różnych formach gimnastyki,  pracuje od 01.10.2004 roku;
– mgr Agnieszka Woźniak – instruktor nordic-walking Polska, instruktor aerobiku i pływania pracuje od 01.10.2006 roku;

Sekretariat Studium jako pierwsza prowadziła p. Bogumiła Mocar, którą po roku czasu zmieniła p. Lidia Sajkowska. Po trzech kolejnych latach p. Sajkowska (urlop macierzyński) zastąpiła p. Grażyna Wawrzecka, a jeszcze w tym samym 1989 roku dołączyła do niej p. Grażyna Kromkowska, która po trzech miesiącach prowadziła już samodzielnie administrację Studium do roku 1993. Kiedy odchodziła (pod nazwiskiem Malak) na urlop macierzyński kadry desygnowały do pracy p. Krystynę Skowron, która pracował do czasu przejścia na emeryturę, w styczniu 2005 roku. Od stycznia 2005 roku do chwili obecnej na etacie starszego referenta zatrudniona jest p. mgr Wioletta Janiszyn, która prowadzi również sprawy administracyjne związane z Klubem Uczelnianym AZS US.

Wspomnianym wcześniej magazynem sprzętu sportowego „opiekowali” się  w kolejności: Bogdan Lokś (pełny etat), Stefan Nowak (½ etatu) oraz Stanisław Dworakowski (w wymiarze ¼ etatu) do 15.07.2007 roku, kiedy to z uwagi na systematycznie malejące zakupy i bardzo wysłużony sprzęt oraz wdrażany na uczelni plan oszczędnościowy etat magazyniera został zlikwidowany.
Działalność dydaktyczna SWFiS obejmuje:
– obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego;
– zajęcia fakultatywne dostępne dla wszystkich studentów;
– opiekę nad pracą sekcji sportowych KU AZS;
– organizację turystyki i obozownictwa;
– prowadzenie zajęć korekcyjnych;
– organizację masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla studentów i pracowników US.

Realizacja działalności dydaktycznej oparta była na zatwierdzonym w sierpniu 1985 roku przez MNiSW „Programu Wychowania Fizycznego, Sportu i Turystyki w Szkole Wyższej na lata 1985-1990”. W 1991 roku pracownicy SWFiS opracowali własny program nauczania uwzględniający potrzeby młodzieży akademickiej i możliwości jego realizacji. Został on zatwierdzony przez J.M. Rektora US prof. zw. dr. hab. Huberta Bronka pod tytułem: „Uczelniany program wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji”. Bardzo ważnym elementem planowania procesu dydaktycznego była ścisła współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi młodej uczelni. Do końca lipca każdego roku SWFiS przekazywało wszystkim dziekanatom plan zajęć na kolejny rok akademicki, którego żaden z wydziałów nie kwestionował i w ten sposób można było uniknąć tzw. „okienek” w godzinowym planie wykorzystania sal we własnych i wynajmowanych obiektach.
Obligatoryjne zajęcia z wychowania fizycznego realizowali studenci pierwszych dwóch lat studiów w wymiarze 90 minut tygodniowo przez cztery semestry. Zaliczenie przedmiotu kończyło się oceną końcową, na którą składały się wyniki sprawdzianów oraz test ogólnej sprawności fizycznej, tzw. „Test Pilicza”. Warunkiem zaliczenia była również frekwencja na zajęciach. Wszystkie nieobecności musiały być usprawiedliwione lub odrobione w innym terminie. Ten warunek zaliczenia pozostał niezmienny do dnia dzisiejszego.

Program w-f realizowany był głównie w trzech własnych salach. Zapewniały one ok. 70% zapotrzebowania. Wspomniane wcześniej zakupy sprzętu sportowego pozwoliły na utworzenie 16 grup ćwiczeniowych, które realizowały zajęcia w formie nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach hokejowych (mężczyźni) i figurowych (kobiety). W pierwszych kilku tygodniach semestru zimowego zajęcia w tych grupach odbywały się na boisku asfaltowym przy ulicy Wielkopolskiej 15, polegające na nauce jazdy na wrotkach. Po zakończeniu sezonu zimowego grupy łyżwiarskie realizowały drugą część semestru uczestnicząc w rajdach pieszych w okolicach Szczecina. Ta forma zaliczenia przedmiotu cieszyła się bardzo dużą popularnością, a uczelnia pokrywała koszty wynajmu obiektu oraz nieodpłatnie udostępniała sprzęt (łyżwy, wrotki) studentom. Niestety w roku akademickim 1999/2000 budżet Studium nie był wystarczający do wynajmu lodowiska i zakupu nowego sprzętu. W związku z tym podjęto decyzję o zakończeniu tej formy zajęć. Również bardzo atrakcyjne dla studentów były zajęcia w-f realizowane w formie nauki i doskonalenia pływania. Odbywały się na krytej pływalni przy ul. Wąskiej 13 w Wojewódzkim Domu Sportu. Do roku 1994 korzystało z nich 18 grup w każdym semestrze. Podobnie jak w przypadku lodowiska koszty wynajmu basenu ponosiło SWFiS. Niestety z każdym następnym rokiem zwiększające się trudności finansowe spowodowały stopniowe zmniejszanie się liczebności grup i od roku 2007 liczba grup basenowych zmalała do 2 w semestrze, a uczestnicy tych zajęć ponoszą częściową, dobrowolną opłatę w wysokości ok. 60% kosztów z wynajmu obiektu.

Na przestrzeni 25-ciu lat popularność i atrakcyjność dyscyplin sportowych bardzo się zmieniła. Na początku dominowały piłka siatkowa i koszykowa oraz piłka nożna 11-osobowa dla mężczyzn. W latach dziewięćdziesiątych największą popularnością wśród studentek cieszyły się tzw. ćwiczenia muzyczno-ruchowe, głównie aerobik, a wśród studentów halowa piłka nożna (futsal) oraz ćwiczenia kulturystyczne w siłowni.
Od kilku lat SWFiS wzbogaca ofertę zaliczenia przedmiotu. Wprowadza się coraz więcej popularnych wśród młodzieży akademickiej dyscyplin sportowych. Od 2005 roku studenci mogą wybrać dogodny dla siebie termin uczestnictwa w zajęciach w-f. W roku akademickim 2008/2009 Studium WFiS przedstawiło studentom US następującą ofertę: piłka siatkowa, koszykówka, pływanie, aerobik dla kobiet, nordic walking, tenis ziemny, karate, samoobrona, futsal dla mężczyzn, taniec towarzyski, kolarstwo górskie, kulturystyka, joga oraz obóz narciarski w semestrze zimowym i rowerowo-kajakowy w semestrze letnim.
Stopniowej redukcji ulegał czas trwania zajęć w trakcie studiów z czterech do trzech, a w roku 1993 WPiA oraz WMF dla swoich studentów zmniejszyły do dwóch semestrów. WPiA korzystając z coraz większej autonomii zlikwidował w roku 1996 obowiązek uczestnictwa w zajęciach z w-f dla swoich studentów. Reaktywacja  nastąpiła dopiero po 11-stu latach w roku akademickim 2007/2008.
W roku 1995 uwzględniając opinię Samorządu Studenckiego i ogólnopolskie standardy, Rada Studium WFiS US postanowiła zrezygnować z wystawiania oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne. Jednak w roku akademickim 2008/2009 z uwagi na zmiany w organizacji studiów i wprowadzenie punktów ECTS część wydziałów US przywróciła ocenę z w-f i jest to tendencja ogólnopolska.
Dla studentów, którzy nie chcą tracić kontaktu ze sportem akademickim prowadzi się zajęcia fakultatywne. Uczestnicy tych zajęć rekrutują się głównie z trzecich i czwartych lat studiów. W przeszłości w latach 1996-2006 zdecydowaną większość stanowili studenci WPiA, którzy pozbawieni byli możliwości cotygodniowego udziału w zajęciach wychowania-fizycznego. W roku akademickim 2008/2009 z uwagi na trudności finansowe utworzono tylko 6 grup fakultatywnych. W latach dziewięćdziesiątych prowadzono zajęcia w 12-stu grupach. Największym powodzeniem cieszył się aerobik; średnio w każdym semestrze ćwiczyło w  godzinach wieczornych ok. 200-stu studentek tygodniowo.

W roku akademickim 1998/1999 rozpoczęły się rozgrywki uniwersyteckiej ligi koszykówki mężczyzn, a w roku następnym nastąpiła inauguracja współzawodnictwa w lidze siatkówki kobiet i halowej piłki nożnej. Finały tych całorocznych rozgrywek odbywają się tradycyjnie w drugiej połowie maja w trakcie „Sportowych Juwenaliów” Uniwersytetu Szczecińskiego. Najwięcej chętnych zgłasza się do udziału w uniwersyteckiej lidze futsalu. Ta dyscyplina sportu jest obecnie zdecydowanie najbardziej popularna wśród studentów.
SWFiS od początku swojej działalności zajmuje się prowadzeniem zajęć korekcyjnych dla tych studentek i studentów, którzy z uwagi na przeciwwskazania zdrowotne nie mogą uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego w pełnym wymiarze. Osoby zakwalifikowane przez akademicką przychodnię lekarską do grup korekcyjnych odbywają zajęcia  w wymiarze 45 minut tygodniowo pod okiem nauczyciela posiadającego specjalne kwalifikacje.

Opisując historię Studium WFiS nie można pominąć tej części działalności, która polega na organizowaniu letnich i zimowych obozów sportowych. Niezłomnym propagatorem turystyki był dr Władysław Stępnik. Już w pierwszym roku akademickim kilkudziesięciu studentów uczestniczyło w obozie narciarskim zlokalizowanym w Beskidzie Żywieckim. Należy wspomnieć, że w pierwszych kilku latach przeznaczano na ten cel bardzo duże środki finansowe. Uczelnia pokrywała koszty udziału w wyjazdach nie tylko nauczycielom ale również studentom, uczestnikom obozów. Ponadto nieodpłatnie udostępniano sprzęt narciarski znajdujący się w uczelnianym magazynie.

Większość kadry Studium uczestniczyła w corocznych kursach instruktorów narciarstwa zjazdowego organizowanych przez PZN w Tresnej k. Żywca. Po kilku latach „tłustych” sytuacja uległa radykalnej zmianie i obecnie w obozach nauki narciarstwa uczestniczy ok. 25-ciu studentów rocznie. Najpopularniejszym ośrodkiem jest Szczyrk, w którym nieprzerwanie od 1988 roku, tradycyjnie w „Domu Turysty” PTTK w czasie przerwy międzysemestralnej mieszkają studenci Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzięki tym obozom kilkuset absolwentów na przestrzeni ostatnich 20-stu lat opanowało umiejętność jazdy na nartach. Od 1997 roku do programu obozownictwa  włączono również letnie obozy rowerowo-kajakowe. Odbywają się one w pierwszym tygodniu po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej. Stałą bazą noclegową jest wyspa na jeziorze Siecino, nieopodal wioski Cieszyno na Pojezierzu Drawskim. W trakcie tygodniowego pobytu uczestnicy obozu przejeżdżają średnio ok. 300 km w terenie oraz uczestniczą w całodniowym spływie kajakowym na rzece Drawa. Od roku akademickiego 2003/2004 udział w zimowym lub letnim obozie jest formą zaliczenia wychowania fizycznego.

SWFiS jest jednostką organizacyjną, która obejmuje swoją działalnością całość społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest to również komórka, której efekty pracy stale są poddawane publicznej weryfikacji w mediach szczecińskich poprzez udział reprezentantów US w różnorodnych rozgrywkach ligowych na ternie miasta Szczecina oraz  udział w zawodach typu Akademickie Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych.
Stale rosnące zainteresowanie studentów i pracowników różnorodnymi formami aktywności fizycznej i spędzania wolnego czasu, stawia przed SWFiS konieczność ciągłego doskonalenia kadry i rozwoju bazy. W latach 1985-2009 pracownicy Studium brali udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, aby nadążyć za nowymi trendami we współczesnym sporcie i rekreacji. Jestem przekonany, że wszelkie poczynania w zakresie wychowania fizycznego i sportu w Uniwersytecie Szczecińskim będą dalej się rozwijać i doskonalić.
Zasługi i osiągnięcia wszystkich dotychczasowych pracowników w 25-letniej historii SWFiS US do tego nas zobowiązują.

mgr Janusz Blank