REGULAMIN ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

OBOWIĄZUJĄCY STUDENTÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

(aktualizacja w dniu 14.09.2023)

1. Organizatorem zajęć obowiązkowych wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Szczecińskim jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu i tylko udział w w/w zajęciach może być traktowany jako zaliczenie przedmiotu.

2. Wychowanie fizyczne realizowane jest w wymiarze 60 godzin (2 semestry po 30h).

3. Studenci, którzy objęci są obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego zapisują się na wybrane przez siebie zajęcia, zgodnie z wydziałowym planem zajęć w pierwszym tygodniu roku akademickiego. Pełna informacja jest dostępna na stronie internetowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Szczecińskiego.

4. Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego odbywają się u prowadzącego wg kolejności zgłoszeń oraz do wyczerpania limitu miejsc. Niedokonanie przez studenta zapisu na zajęcia w pierwszych dwóch tygodniach semestru skutkuje utratą możliwości realizacji niniejszego przedmiotu.

5. Studenci wybierają jeden rodzaj zajęć z dyscyplin proponowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Wybór obowiązuje na cały rok akademicki. W wyjątkowych przypadkach dozwolona jest zmiana grupy za zgodą prowadzących zajęcia.

6. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest udział we wszystkich zajęciach. Nieusprawiedliwione nieobecności student zobowiązany jest odrobić w terminie dwóch tygodni od daty opuszczenia zajęć. Odrabianie zajęć odbywa się w grupach ćwiczeniowych wyznaczonych przez SWFiS. Dopuszczalne jest odrobienie jednych zajęć dziennie poza terminem swoich zajęć. Nieobecności udokumentowane zwolnieniem lekarskim lub zaświadczeniem z dziekanatu nie podlegają odrobieniu (maksymalnie trzy w semestrze; czwarta i kolejna nieobecność podlega odrobieniu)

7. Zgodę na przepisanie oceny lub zaliczenia uzyskanych z przedmiotu wychowanie fizyczne na innych kierunkach Uniwersytetu Szczecińskiego lub innych uczelniach wydaje dziekan na podstawie pisemnego wniosku studenta. Niezależnie od tego, student musi zapisać się na jedną z form zajęć sportowych w pierwszych dwóch tygodniach roku akademickiego i – w trakcie semestru – udokumentować prowadzącemu zgodę dziekana.

8. Student, który ma co najmniej 4 nieusprawiedliwione zajęcia w semestrze, traci możliwość zaliczenia przedmiotu. Po uzyskaniu zgody dziekana student może przenieść uczestnictwo w zajęciach na inny semestr.

9. Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, całkowite zwolnienie lekarskie z zajęć sportowych, osoby z dysfunkcjami (wady postawy, wady wzroku, przewlekłe kontuzje itp.) dokonują wyboru  zajęć odpowiednich do swojego stanu zdrowia (np. gimnastykę korekcyjną lub pływanie rehabilitacyjne). Osoby czasowo niezdolne do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego z powodów zdrowotnych, mogą ubiegać się o przeniesienie przedmiotu na kolejny semestr lub rok akademicki albo uczestniczyć w zajęciach teoretycznych organizowanych przez SWFiS Uniwersytetu Szczecińskiego.

10. Zajęcia wychowania fizycznego zaliczane są (bez konieczności uczestnictwa): czynnym zawodnikom sekcji sportowych KU AZS Uniwersytetu Szczecińskiego lub zawodnikom posiadającym co najmniej II klasę sportową, po przedstawieniu zaświadczenia z właściwego Polskiego Związku Sportowego. O zaliczenie w tej formie mogą się ubiegać studenci, którzy dostarczą stosowne zaświadczenie najpóźniej w pierwszych dwóch tygodniach zajęć dydaktycznych po wcześniejszym zapisaniu się do grupy.

11. Studenci powtarzający rok lub semestr oraz posiadający IOS zobowiązani są w ciągu pierwszych dwóch tygodni zgłosić się do prowadzącego zajęcia w celu ustalenia warunków zaliczenia.

12. W trakcie odbywania zajęć studenci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu, zasad BHP oraz wykonywania wszelkich poleceń prowadzącego zajęcia.

13. Wszelkie wypadki, kontuzje i urazy powstałe w trakcie zajęć z wychowania fizycznego muszą być natychmiast zgłoszone prowadzącemu zajęcia.

14. Zaliczeń dokonują nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia.

15. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozpatruje kierownik SWFiS Uniwersytetu Szczecińskiego.