REGULAMIN ZAJĘĆ W-F
OBOWIĄZUJĄCY STUDENTÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

1. Studenci, którzy objęci są obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego zapisują się na wybrane przez siebie zajęcia zgodnie z ofertą zajęć w-f lub sekcji sportowych Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego w pierwszym tygodniu każdego semestru roku akademickiego.

2. Całkowite zwolnienie z zajęć w-f na semestr lub cały rok akademicki może nastąpić po przedłożeniu prowadzącemu zajęcia w terminie dwóch tygodni zaświadczenia wystawionego przez właściwą Federację Sportu o posiadaniu minimum II klasy sportowej.

3. Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie z Komisji Lekarskiej na specjalistyczne zajęcia ruchowe, zapisują się w ciągu pierwszych dwóch tygodni semestru do grup w-f dla studentów o ograniczonej sprawności fizycznej.

4. Zwolnienie powyżej  30 dni musi być potwierdzone przez Komisję Lekarską.

5. Oceny i zaliczenia uzyskane z przedmiotu wychowanie fizyczne na innych kierunkach Uniwersytetu Szczecińskiego lub innych uczelniach nie są przepisywane. Studenci powtarzający rok lub semestr oraz posiadający indywidualny tok nauczania zobowiązani są w ciągu pierwszych dwóch tygodni zgłosić się do prowadzącego zajęcia w celu ustalenia warunków zaliczenia.

6. W ciągu jednego dnia możliwe jest uczestniczenie tylko w jednych zajęciach w-f (1,5 godz.)

7. Dopuszcza się do trzech nieusprawiedliwionych odrobionych nieobecności w semestrze. W przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia więcej niż trzech zajęć student nie otrzymuje zaliczenia semestru. Ponowne zaliczenie można uzyskać powtarzając cały semestr. W ostatnich dwóch tygodniach semestru odrabianie zajęć odbywa się tylko w grupach wyznaczonych przez kierownictwo SWFiS.

8. Nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach student zobowiązany jest odrobić w terminie dwóch tygodni od daty opuszczenia zajęć. Opuszczone zajęcia usprawiedliwione nie podlegają odrobieniom.

9. Wpisów zaliczeń do indeksów dokonują nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia.

10. W trakcie odbywania zajęć studenci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu.

11. Zaleca się nie zabieranie na zajęcia rzeczy wartościowych. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni i na sali gimnastycznej SWFiS nie ponosi odpowiedzialności.

12. Sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem, a dotyczące zajęć obowiązkowych z w-f rozstrzygane są przez nauczycieli prowadzących zajęcia oraz kierownictwo SWFiS.