Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
ogłasza konkurs na stanowisko instruktora
w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) (formularz do pobrania);
 2. wniosek o zatrudnienie;
 3. życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania);
 4. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu magistra wychowania fizycznego -specjalność nauczycielska;
 5. dokument (lub jego uwierzytelnioną kopię) potwierdzający posiadanie stopnia trenerskiego instruktora lub wyższy piłki nożnej, koszykówki, piłki siatkowej oraz pływania;
 6. dokument (lub jego uwierzytelnioną kopię) potwierdzający posiadanie doświadczenia zawodowego w pracy trenerskiej z różnymi grupami wiekowymi, w tym seniorskimi, stawiającymi różne wymagania w zakresie poziomu sprawności fizycznej, zainteresowań, płci, stanu zdrowia;
 7. dokument (lub jego uwierzytelnioną kopię) potwierdzający posiadanie doświadczenia w pracy związanej z prowadzeniem klubu sportowego, w zakresie organizowania bieżącej działalności klubu i procesu szkoleniowego (pełnienie funkcji w Zarządzie lub funkcji dyrektora sportowego);
 8. dokument (lub jego uwierzytelnioną kopię) potwierdzający posiadanie doświadczenia w pracy animatora sportu;
 9. informacje o dorobku zawodowym i dydaktycznym kandydata (co najmniej 7-letni staż pracy na podobnym lub równorzędnym stanowisku w szkolnictwie wyższym);
 10. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);
 1. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania);
 2. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym/stopniem naukowym.

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

Uniwersytet Szczeciński
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Wawrzyniaka 15 (pok.10)
70-393 Szczecin

Termin składania dokumentów upływa w dniu 12 grudnia 2020 r.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.